نخستین پیش نشست همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی برگزار شد

نخستین پیش نشست همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی با عنوان…